นโยบายการใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ให้บริการโดย บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) รวมถึงบริษัทย่อย (“บริษัท”) วัตถุประสงค์ของนโยบายการใช้คุกกี้ฉบับนี้ เพื่อให้ท่านผู้ใช้งานได้ทราบถึงความหมาย ประเภท ลักษณะการใช้คุกกี้ รวมถึงวิธีการจัดการคุกกี้เว็บไซต์ของบริษัทสำหรับช่วยแยกแยะรูปแบบการใช้งานเว็บไซต์ของท่านจากผู้ใช้งาน อื่นๆ ซึ่งจะช่วยให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการใช้งานเว็บไซต์

คุกกี้คืออะไร

คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลขนาดเล็ก หรือส่วนประกอบของข้อมูลที่ถูกดาวน์โหลดและจัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ จากนั้น คุกกี้จะถูกส่งกลับไปยังเว็บไซต์เดิมในแต่ละครั้งที่คุณเข้าชมเว็บไซต์ดังกล่าว หรือถูกส่งไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ที่รองรับคุกกี้นั้นได้ เพื่อทำหน้าที่บันทึกข้อมูลและการตั้งค่าต่างๆ

ประโยชน์ของคุกกี้

คุกกี้มีประโยชน์ในการช่วยให้เว็บไซต์สามารถจดจำอุปกรณ์ของคุณได้และให้บริการที่เหมาะสมกับคุณมากยิ่งขึ้น โดยไม่ทำอันตรายต่ออุปกรณ์ของท่าน เช่น บันทึกข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน โดยช่วยให้สามารถใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นได้อย่างต่อเนื่อง จดจำสิ่งที่คุณชื่นชอบ และพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้เว็บไซต์ เป็นต้น

ประเภทของคุกกี้

 • คุกกี้จำเป็น

  คุกกี้ประเภทนี้มีความสำคัญในการทำให้คุณสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทได้ และในการให้บริการและฟังก์ชันต่างๆ บนเว็บไซต์ของบริษัท เช่น การให้บริการแบบโต้ตอบกันได้ เช่น บริการออนไลน์ แอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ และอื่นๆ และการเข้าสู่พื้นที่ปลอดภัยบนเว็บไซต์ของบริษัท หากไม่มีคุกกี้ประเภทนี้ เว็บไซต์ของบริษัทหรือบางฟังก์ชันบนเว็บไซต์อาจจะไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ โดยท่านจะไม่สามารถใช้บริการบางอย่างตามที่ร้องขอบนเว็บไซต์ของบริษัทได้

 • คุกกี้ที่เก็บข้อมูลการใช้งาน

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งานของคุณบนเว็บไซต์ของบริษัทเช่น เว็บไซต์ที่คุณเข้าชม เว็บไซต์ที่คุณเข้าชมบ่อยที่สุด เป็นต้น ทั้งนี้ คุกกี้ประเภทนี้จะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวตนของคุณได้ แต่จะอยู่ในลักษณะข้อมูลแบบรวมและไม่สามารถระบุตัวตนได้ บริษัทใช้คุกกี้ประเภทนี้เพื่อเข้าใจถึงวิธีการที่คุณใช้งานบริการออนไลน์และเว็บไซต์ของบริษัท และเพื่อพัฒนาการทำงานของเว็บไซต์ของบริษัทและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของบริษัท

 • คุกกี้ที่เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน

  คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของบริษัทจดจำข้อมูลหรือตัวเลือกที่คุณได้กำหนดไว้แล้ว เช่น ชื่อผู้เข้าใช้ ภาษา หรือภูมิภาคที่คุณอาศัยอยู่ และให้บริการที่เหมาะสมสำหรับคุณโดยเฉพาะ นอกจากนี้ คุกกี้ประเภทนี้ยังสามารถจดจำการตั้งค่าขนาดหรือรูปแบบตัวอักษร และส่วนอื่นๆ ของเว็บเพจที่คุณสามารถตั้งค่าได้ คุกกี้ประเภทนี้อาจเก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และไม่สามารถติดตามกิจกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณบนเว็บไซต์อื่นๆ ได้

 • คุกกี้เพื่อการกำหนดเป้าหมายหรือเพื่อการโฆษณา

  บริษัทใช้คุกกี้ประเภทนี้เพื่อนำเสนอโฆษณาที่เกี่ยวข้องและตรงกับความสนใจของคุณมากยิ่งขึ้น และเพื่อจำกัดจำนวนครั้งที่คุณจะได้รับโฆษณาทั่วไป รวมถึงช่วยตรวจสอบประสิทธิภาพของโฆษณาของบริษัท คุกกี้ประเภทนี้จะถูกใช้งานโดยเครือข่ายสื่อโฆษณา เช่น Facebook, Google และอื่นๆ และจะจดจำวิธีการที่คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท และบริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลนี้ให้แก่บุคคลอื่นๆ เช่น ผู้ให้บริการสื่อโฆษณา ทั้งนี้ คุกกี้ประเภทนี้มักจะเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่ให้บริการโดยบุคคลอื่น ในกรณีที่บริษัทใช้คุกกี้ประเภทนี้ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ บริษัทจะขอความยินยอมจากคุณหรือดำเนินการตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

การปรับปรุงนโยบายคุกกี้

บริษัทอาจมีการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการใช้คุกกี้นี้ตามความเหมาะสมอยู่เป็นระยะ ซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งนโยบายคุกกี้ฉบับปัจจุบันไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทในการใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัท คุณรับทราบว่าบริษัทจะมีการใช้งานคุกกี้ประเภทต่างๆ เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ข้างต้น และบริษัทอาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคุกกี้ดังกล่าว เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท ในกรณีที่บริษัทมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น โปรดทราบว่าบุคคลดังกล่าวอาจมีนโยบายการใช้คุกกี้ของตนเอง บริษัทขอแนะนำให้คุณอ่านนโยบายการใช้คุกกี้ดังกล่าวก่อนการใช้งานเว็บไซต์เหล่านั้น